Sống

Sống mà vô dụng, sống làm chi?
Sống đức vô năng, sống lợi gì?
Sống chẳng trước sau, đời thêm khốn
Sống dụng ngôn quèn, đời khinh khi

Sống tai như điếc, tâm đen tối
Sống mắt như đui, tầm lại tồi
Sống hại người tài, không trí tuệ
Sống dụng người tật, coi như toi

Sống cao danh vọng, sống hại đời
Sống thấp lương tri, sống dư hơi
Sống trái đạo người, không ra sống
Sống phải phú quý, chẳng thoát trời

Sống mà phải trái, biết phân rõ
Sống mà thấp cao, chẳng cần mò
Sống dụng tài đức, không màn lợi
Sống để người đời, tạc nhớ cho

Thủ Đức, 13/5/2016

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.